Loading...
Kvalitetskontroll 2022-10-21T11:24:24+00:00

Hos SRV AS så bruker kvalitetskontroll NS- INSTA 800. Vi forklarer kort hva kunden trenger å vite angående våre rutiner og prosedyrer.

Standarden viser: Hvordan kvalitetsnivåene skal være etter utført renhold – Hvordan byggets ulike rom grupperes inn i romprofiler (kvalitetsprofiler) – Hvordan man for hver profil setter kvalitetsnivåer for objekt gruppene Gulv, Inventar, Vegg og Himling – Hvordan dette skal kunne måles og følges opp i kontroller.

Standarden ivaretar hele rommet. Dette medfører at det normalt ikke skal være nødvendig å avtale særskilte periodiske arbeider. Behovet for slikt arbeid må planleggeren vurdere og innkalkulere i det totale ressursbehovet.

Eksempler på periodiske rengjøringsoppgaver kan være: – Gulvbehandling (oppskuling, polishbehandling, tepperens, vedlikeholds oljing etc.) – Hovedrengjøring (støvsanering, rengjøring av vegger og himling, lufteventiler etc.) – Puss av innvendige skilleglass og fasadevinduer

Erfaringsmessig utgjør behovet for periodiske arbeider 15-20 % av timeverket i tillegg til det regelmessige renholdet. Dette forholdet må man være oppmerksom på ved kjøp av renhold og planlegge i budsjettet ved renhold i egen regi. En årsplan for hvordan man planlegger gjennomføring av periodisk renhold er viktig for alle parter.

Standarden sier ingenting om hvordan renholdet skal utføres. Det er med andre opp til den som står for renholdet å foreslå egnede metoder, midler og utstyr i forhold til overflater og smusstype.

NS-INSTA 800 har 6 kvalitetsnivåer, hvor 5 er høyeste nivå og 1 er lavest. Nivå 0 har ingen praktisk betydning. Begrepet” visuell kontroll” er sentralt. Hvor mange samlinger med urenheter som kan godtas rett etter endt renhold bestemmes ut fra: – Størrelsen på rommet – Hvilket kvalitetsnivå som er satt for de enkelte renholds flater i rommet – Hvorvidt disse er på et lett eller et vanskelig tilgjengelig sted

Standarden forutsetter at en slik registrering av oppnådd renholds kvalitet skal foretas minst fire ganger pr. år. Denne kontrollen utføres av en person med oppfølgingsansvar for leveransen, eventuelt i samarbeid med kunden. I tillegg foretar renholder en fortløpende kontroll av eget arbeid.

Fastsettelse av kvalitetsnivå må tilpasses bruken i det enkelte rom. Kvalitetsnivå 5 stiller krav om et praktisk talt prikkfritt resultat og bør brukes fornuftig. Eksempel: Ett besøk på toalettet etter endt renhold medfører som regel automatisk at kvalitetsnivået faller.